转换到繁體中文

您的位置 : 首页 > 古典诗词文   
文苑英华
巻八百五十八 释九
宋 · 李昉等
下载:文苑英华.txt
本书全文检索:
       大唐泗州临淮县普光王寺碑一首
       嵩岳寺碑一首    大相国寺碑一首海州大云寺禅院碑一首
       大唐泗州临淮县普光王寺碑 李 邕
       嘻代人以塔庙者即有象【一作为】也仪像者非有相也邕尝论之未始谅矣其或执之于我安住为十刼之塲什之于空循舍得一如之智皆所以颂其愿酌其心必于无作之时敷正法之故俾或礼或见能超因因之縁若我若人尽登果果之业则曷为不应曷道不行岂空寂之门独阶证入事相之地遂阻圆眀者哉普光王寺者僧伽和尚之所经始焉和尚之姓何何国人得眼入地龙朔初忽乎西来飘然东化独歩三界遍游十方乌飞于空月见于水泥键铁鎻降伏贡髙长者锦书散除文字深以欲为苦噐道寔法钧消一无于太常越诸有于真际岂徒福河灌顶慈云覆身举手而安喻四因动足而兴复三见或以沉香作炭有枉言者则诱而进之沙末求珠不知其量也【一作者】 ......

   非注册付费用户仅能浏览前500字,更多内容,请 注册或付费

本站图书检索

本书目录

钦定四库全书 纂修事始
目录一
目录二
目录三
目录四
巻一 天象一
巻二 天象二
巻三 天象三
巻四 天象四
巻五 天象五
巻六 天象六
巻七 天象七
巻八 天象八
巻九 天象九
巻十 天象十
巻十一 天象十一
巻十二 天象十二
巻十三 天象十三
巻十四 天象十四
巻十五 天象十五
巻十六 天象十六
巻十七 天象十七
巻十八 天象十八
巻十九 天象十九
巻二十 天象二十
巻二十一 嵗时一
巻二十二 嵗时二
巻二十三 嵗时三
巻二十四 嵗时四【刻漏附】
巻二十五 地类一
巻二十六 地类二
巻二十七 地类三
巻二十八 地类四
巻二十九 地类五
巻三十 地类六
巻三十一 地类七
巻三十二 水一
巻三十三 水二
巻三十四 水三
巻三十五 水四
巻三十六 水五
巻三十七 水六
巻三十八 水七
巻三十九 水八
巻四十 水九
巻四十一 帝德一
巻四十二 帝德二
卷四十三 帝德三
卷四十四 京都
卷四十五 邑居一
卷四十六 邑居二
卷四十七 宫室一
卷四十八 宫室二
巻四十九 宫室三
巻五十 宫室四
巻五十一 宫室五
卷五十二 宫室六
卷五十三 苑囿 朝会
卷五十四 禋祀一
卷五十五 禋祀二
卷五十六 禋祀三
巻五十七 禋祀四
卷五十八 行幸一
卷五十九 行幸二
巻六十 讽谕
巻六十一 儒学一
卷六十二 儒学二
卷六十三 儒学三
卷六十四 军旅一
巻六十五 军旅二
巻六十六 军旅三
巻六十七 治道一
巻六十八 治道二
巻六十九 治道三
巻七十 耕籍【田农附】
巻七十一 乐一
巻七十二 乐二
巻七十三 乐三
巻七十四 乐四
巻七十五 乐五
巻七十六 乐六
巻七十七 乐七
巻七十八 乐八
巻七十九 乐九
巻八十 钟鼓
巻八十一 杂伎一
巻八十二 杂伎二
巻八十三 饮食
巻八十四 符瑞一
巻八十五 符瑞二
巻八十六 符瑞三
巻八十七 符瑞四
巻八十八 符瑞五
巻八十九 符瑞六
巻九十 人事一
巻九十一 人事二
巻九十二 人事三
巻九十三 人事四
巻九十四 人事五
巻九十五 人事六
巻九十六 人事七
巻九十七 志一
巻九十八 志二
巻九十九 志三
巻一百 射 博奕
巻一百一 工艺
巻一百二 器用一
巻一百三 器用二
巻一百四 器用三
巻一百五 器用四
巻一百六 器用五
巻一百七 器用六
巻一百八 器用七
巻一百九 器用八
巻一百十 器用九
巻一百十一 服章一
巻一百十二 服章二
巻一百十三 服章三
巻一百十四 图画
巻一百十五 寳一
巻一百十六 寳二
巻一百十七 寳三
巻一百十八 寳四
巻一百十九 寳五 丝帛一
巻一百二十 丝帛二
巻一百二十一 舟车一
巻一百二十二 舟车二
巻一百二十三 薪火
巻一百二十四 畋渔
巻一百二十五 道释
巻一百二十六 纪行
巻一百二十七 逰覧一
巻一百二十八 逰覧二
巻一百二十九 哀伤一
巻一百三十 哀伤二
巻一百三十一 鸟兽一
巻一百三十二 鸟兽二
巻一百三十三 鸟兽三
巻一百三十四 鸟兽四
巻一百三十五 鸟兽五
巻一百三十六 鸟兽六
巻一百二十七 鸟兽七
卷一百三十八 鸟兽八
巻一百三十九 虫鱼一
卷一百四十 虫鱼二
巻一百四十一 虫鱼三
巻一百四十二 虫鱼四
卷一百四十三 草木一
巻一百四十四 草木二
巻一百四十五 草木三
巻一百四十六 草木四
巻一百四十七 草木五
巻一百四十八 草木六
巻一百四十九 草木七
巻一百五十 草木八
卷一百五十一 天部一
卷一百五十二 天部二
巻一百五十三 天部三
巻一百五十四 天部四
巻一百五十五 天部五
巻一百五十六 天部六
巻一百五十七 天部七
巻一百五十八 天部八
卷一百五十九 地部一
卷一百六十 地部二
巻一百六十一 地部三
巻一百六十二 地部四
巻一百六十三 地部五
巻一百六十四 地部六
巻一百六十五 地部七
巻一百六十六 地部八
巻一百六十七 帝德
巻一百六十八 应制一
巻一百六十九 应制二
巻一百七十 应制三 巡幸一
巻一百七十一 应制四 巡幸二 扈从附
巻一百七十二 应制五 嵗时一
卷一百七十三 应制六 嵗时二
巻一百七十四 应制七
巻一百七十五 应制八
巻一百七十六 应制九
巻一百七十七 应制十 送饯
巻一百七十八 应制十一
巻一百七十九 应令【应教附】
卷一百八十 省试一
巻一百八十一 省试二【州府试附】
巻一百八十二 省试三
巻一百八十三 省试四
巻一百八十四 省试五
巻一百八十五 省试六
巻一百八十六 省试七
巻一百八十七 省试八
卷一百八十八 省试九【州府试附】
巻一百八十九 省试十【州府试附】
巻一百九十 朝省一
巻一百九十一 朝省二
巻一百九十二 乐府一
巻一百九十三 乐府二
卷一百九十四 乐府三
巻一百九十五 乐府四
卷一百九十六 乐府五
巻一百九十七 乐府六
巻一百九十八 乐府七
卷一百九十九 乐府八
巻二百 乐府九
卷二百一 乐府十
卷二百二 乐府十一
巻二百三 乐府十二
巻二百四 乐府十三
巻二百五 乐府十四
巻二百六 乐府十五
巻二百七 乐府十六
巻二百八 乐府十七
巻二百九 乐府十八
巻二百十 乐府十九
巻二百十一 乐府二十
巻二百十二 音乐一
巻二百十三 音乐二【歌舞附】
巻二百十四 人事一
巻二百十五 人事二
巻二百十六 人事三
巻二百十七 人事四
巻二百十八 人事五
巻二百十九 释门一【五十首】
卷二百二十 释门二【六十五首】
巻二百二十一 释门三【五十九首】
巻二百二十二 释门四【七十首】
巻二百二十三 释门五【六十五首】
卷二百二十四 释门六【六十九首】
巻二百二十五 道门一
卷二百二十六 道门二
巻二百二十七 道门三
巻二百二十八 道门四
巻二百二十九 道门五
巻二百三十 隠逸一
巻二百三十一 隐逸二
巻二百三十二 隐逸三
巻二百三十三 寺院一【塔附】
巻二百三十四 寺院二【塔附】
巻二百三十五 寺院三【塔附】
巻二百三十六 寺院四【塔附】
巻二百三十七 寺院五【塔附】
巻二百三十八 寺院六【塔附】
巻二百三十九 寺院七【塔附】
巻二百四十 酬和一
巻二百四十一 酬和二
巻二百四十二 酬和三
巻二百四十三 酬和四
巻二百四十四 酬和五
巻二百四十五 酬和六
巻二百四十六 酬和七
巻二百四十七 寄赠一
巻二百四十八 寄赠二
巻二百四十九 寄赠三
巻二百五十 寄赠四
巻二百五十一 寄赠五
卷二百五十二 寄赠六
巻二百五十三 寄赠七
巻二百五十四 寄赠八
巻二百五十五 寄赠九
巻二百五十六 寄赠十
巻二百五十七 寄赠十一
巻二百五十八 寄赠十二
巻二百五十九 寄赠十三
巻二百六十 寄赠十四
巻二百六十一 寄赠十五
卷二百六十二 寄赠十六
卷二百六十三 寄赠十七
巻二百六十四 寄赠十八
卷二百六十五 寄赠十九
巻二百六十六 送行一
巻二百六十七 送行二
巻二百六十八 送行三
巻二百六十九 送行四
巻二百七十 送行五
巻二百七十一 送行六
巻二百七十二 送行七
巻二百七十三 送行八
巻二百七十四 送行九
巻二百七十五 送行十
巻二百七十六 送行十一
巻二百七十七 送行十二
巻二百七十八 送行十三
巻二百七十九 送行十四
巻二百八十 送行十五
巻二百八十一 送行十六
巻二百八十二 送行十七
巻二百八十三 送行十八
巻二百八十四 送行十九
巻二百八十五 送行二十【歌附】
卷二百八十六 留别一
卷二百八十七 留别二
巻二百八十八 留别三
巻二百八十九 行迈一
巻二百九十 行迈二
巻二百九十一 行迈三
巻二百九十二 行迈四
巻二百九十三 行迈五
卷二百九十四 行迈六
巻二百九十五 行迈七
巻二百九十六 行迈八
巻二百九十七 行迈九
巻二百九十八 行迈十【馆驿附】
巻二百九十九 军旅一
巻三百 军旅二
巻三百一 悲悼一【僧附】
巻三百二 悲悼二
巻三百三 悲悼三
巻三百四 悲悼四
巻三百五 悲悼五
巻三百六 悲悼六
巻三百七 悲悼七
巻三百八 悲悼八
巻三百九 悲悼九
巻三百十 悲悼十
巻三百十一 居处一
巻三百十二 居处二
巻三百一十三 居处三
巻三百十四 居处四
巻三百十五 居处五
巻三百十六 居处六
巻三百十七 居处七
巻三百十八 居处八
巻三百十九 居处九
巻三百二十 郊祀
巻三百二十一 花木一
巻三百二十二 花木二
巻三百二十三 花木三
巻三百二十四 花木四
巻三百二十五 花木五
巻三百二十六 花木六【果实附】
巻三百二十七 花木七【草附】
巻三百二十八 禽兽一
巻三百二十九 禽兽二【虫附】
巻三百三十 禽兽三【虫鱼】
巻三百三十一 天
巻三百三十二 仙道
巻三百三十三 纪功
巻三百三十四 音乐上
巻三百三十五 音乐下
巻三百三十六 酒
巻三百三十七 草木
巻三百三十八 书
巻三百三十九 图畵
巻三百四十 杂赠
巻三百四十一 送行
巻三百四十二 山
巻三百四十三 楼防宫阁
巻三百四十四 兽
巻三百四十五 禽
巻三百四十六 愁怨
巻三百四十七 服用
巻三百四十八 博戱
巻三百四十九 杂歌中
巻三百五十 杂歌下
巻三百五十一 问答一
巻三百五十二 问答二
巻三百五十三 问答三
巻三百五十四 骚一
巻三百五十五 骚二
巻三百五十六 骚三
巻三百五十七 骚四
巻三百五十八 骚五
巻三百五十九 帝道
巻三百六十 明道
巻三百六十一 杂説二
巻三百六十二 杂说三
巻三百六十三 辩论一
巻三百六十四 辩论二
巻三百六十五 辩论三
巻三百六十六 辩论四
巻三百六十七 辩论五
巻三百六十八 箴诫
巻三百六十九 諌刺杂説
巻三百七十 纪述一
巻三百七十一 纪述二
巻三百七十二 纪述三
巻三百七十三 讽谕一
巻三百七十四 讽谕二
巻三百七十五 论事
巻三百七十六 杂制作
巻三百七十七 征伐
巻三百七十八 识行
巻三百七十九 纪事
巻三百八十 北省一
巻三百八十一 北省二
巻三百八十二 北省三
巻三百八十三 北省四
巻三百八十四 翰苑
巻三百八十五 南省一
巻三百八十六 南省二
巻三百八十七 南省三
巻三百八十八 南省四
巻三百八十九 南省五
巻三百九十 南省六
卷三百九十一 南省七
卷三百九十二 南省八
卷三百九十三 宪台一
卷三百九十四 宪台二
卷三百九十五 宪台三
卷三百九十六 卿寺一
卷三百九十七 卿寺二
卷三百九十八 卿寺三
卷三百九十九 诸监
卷四百 馆殿【监官附】
卷四百一 环衞一
卷四百二 环衞二
卷四百三 东宫一
卷四百四 东宫二
巻四百五 王府
卷四百六 京府一
巻四百七 京府二
卷四百八 诸使一
卷四百九 诸使二
巻四百十 郡牧一
卷四百十一 郡牧二
巻四百十二 幕府一
巻四百十三 幕府二
巻四百十四 上佐
巻四百十五 宰邑
巻四百十六 封爵
巻四百十七 加阶
巻四百十八 内官
巻四百十九 命妇
巻四百二十 赦书一
巻四百二十一 赦书二
巻四百二十二 赦书三
巻四百二十三 赦书四
巻四百二十四 赦书五
巻四百二十五 赦书六
巻四百二十六 赦书七
巻四百二十七 赦书八
巻四百二十八 赦书九
巻四百二十九 赦书十
卷四百三十 赦书十一
卷四百三十一 赦书十二
巻四百三十二 赦书十三
巻四百三十三 赦书十四
巻四百三十四 徳音一
巻四百三十五 徳音二
巻四百三十六 德音三
巻四百三十七 徳音四
巻四百三十八 徳音五
巻四百三十九 徳音六
巻四百四十 徳音七
巻四百四十一 徳音八
巻四百四十二 册文一
巻四百四十三 册文二
巻四百四十四 册文三
巻四百四十五 册文四
巻四百四十六 册文五
巻四百四十七 册文六
巻四百四十八 制书一
巻四百四十九 制书二
巻四百五十 制书三
巻四百五十一 制书四
巻四百五十二 制书五
巻四百五十三 制书六
巻四百五十四 制书七
巻四百五十五 制书八
巻四百五十六 制书九
巻四百五十七 制书十
巻四百五十八 制书十一
巻四百五十九 诏勑一
巻四百六十 诏勑二
巻四百六十一 诏制三
巻四百六十二 诏勑四
巻四百六十三 诏勅五
巻四百六十四 诏勅六
巻四百六十五 诏勅七
巻四百六十六 批答一
巻四百六十七 批答二
巻四百六十八 蕃书一
巻四百六十九 蕃书二
巻四百七十 吐蕃书下
巻四百七十一 蕃书四
巻四百七十二 铁劵文
巻四百七十三 防问十五道
巻四百七十四 防问十九道
巻四百七十五 防问二十二道
巻四百七十六 防问二十八道
巻四百七十七 文苑
巻四百七十八 将相
巻四百七十九 宁邦
巻四百八十 方正
卷四百八十一 方正
卷四百八十二 方正
卷四百八十三 方正
巻四百八十四 雅丽
巻四百八十五 雅丽
巻四百八十六 直言
卷四百八十七 体用
卷四百八十八 体用
卷四百八十九 体用
卷四百九十 直言
卷四百九十一 直谏
巻四百九十二 直言
卷四百九十三 直言
卷四百九十四 帝王
巻四百九十五 任官
巻四百九十六 政化
巻四百九十七 礼乐
巻四百九十八 刑法下
卷四百九十九 平农商
巻五百 厯运
巻五百一 泉货
巻五百二 求贤
巻五百三 乾象律厯门二十三道
巻五百四 嵗时门十九道
巻五百五 嵗时雨雪傩门十九道
巻五百六 门 道【阙】
卷五百七 礼门乐门二十六道
卷五百八 乐门十九道
巻五百九 师学门十六道
巻五百十 勤学惰敎师殁直讲门十六道
卷五百十一 教授文书门二十一道
卷五百十二 防关门下十二道
巻五百十三 射御门三十一道
巻五百十四 选举门三十道
巻五百十五 礼贤门二十七道
巻五百十七 祭祀二
卷五百十八 祭祀三
卷五百十九 祭祀四
巻五百二十 丧礼门上二十七道
巻五百二十一 丧礼门下二十六道
巻五百二十二 刑狱门二十八道
巻五百二十三 田农门二十二道
巻五百二十四 田农门二十四道
巻五百二十五 田农门二十二道
巻五百二十六 田农门二十道
巻五百二十七 田税沟渠门十八道
巻五百二十八 堤堰沟渠陂防门二十三道
巻五百二十九 戸贯帐籍门二十三道
巻五百三十 商贾门十八道
卷五百三十一 商贾佣赁门十七道
卷五百三十二 编
巻五百三十三 为政门十五道
巻五百三十四 县令门十六道
巻五百三十五 县令曹官小吏门十九道
巻五百三十六 继嗣封袭门二十三道
卷五百三十七 袭封孝感门十八道
卷五百三十八 孝感门十七道
卷五百三十九 畋猎门十七道
卷五百四十 卤簿刻漏印鉴枕钩门十三道
卷五百四十一 军令门上十九道
卷五百四十二 军令门下十九道
卷五百四十三 衣冠扇食官酒器炭藁瓦门十八道
卷五百四十四 国城官宅墙井门三十二道
卷五百四十五 关门道路门三十一道
卷五百四十六 钱帛王璧果门二十三道
卷五百四十七 鸟兽门二十四道
卷五百四十八 易卜疾病占相妖言巫夣门二十三道
卷五百四十九 杂判门三十七道
卷五百五十 双关门上十二道
卷五百五十一 双闗门中十二道
卷五百五十二 双闗门下十二道
卷五百五十三 贺登极
卷五百五十四 尊号一
卷五百五十五 尊号二
卷五百五十六 封禅
卷五百五十七 后妃
巻五百五十八 贺赦一
卷五百五十九 贺赦二
卷五百六十 贺赦三
卷五百六十一 贺祥瑞一
卷五百六十二 贺祥瑞二
卷五百六十三 贺祥瑞三
卷五百六十四 贺祥瑞四
卷五百六十五 贺祥瑞五
卷五百六十六 贺捷一【自此贺捷表凡三巻英华所编既不以类从又失其年代今各以先后而正之】贺平邺都表一首
卷五百六十七 贺捷二
卷五百六十八 贺捷三
卷五百六十九 杂贺一
卷五百七十 杂贺二
卷五百七十一 迁祔慰贺
卷五百七十二 宰相让官一
卷五百七十三 宰相让官二
卷五百七十四 宰相让官三
卷五百七十五 宰相让官四
卷五百七十六 节度刺史让官
卷五百七十七 文官让官
卷五百七十八 藩王让官
卷五百七十九 让起复
卷五百八十 辞官一
卷五百八十一 辞官二
卷五百八十二 宰相杂谢一
卷五百八十三 宰相杂谢二
卷五百八十四 藩鎭谢官一
卷五百八十五 藩鎭谢官二
卷五百八十六 藩鎭谢官三
卷五百八十七 藩鎭谢官四
卷五百八十八 公卿杂谢一
巻五百八十九 公卿杂谢二
巻五百九十 公卿杂谢表三
卷五百九十一 谢亲属加官
卷五百九十二 谢文章
巻五百九十三 谢春冬衣【禄廪附】
卷五百九十四 谢茶药【果子防帛附】
巻五百九十五 节朔谢物【宴赐附】
巻五百九十六 节朔谢物二
卷五百九十七 谢追赠官防葬
卷五百九十八 谢诏勑书慰问
卷五百九十九 请听政
卷六百 请劝进及封岳行幸
卷六百一 陈情一
卷六百二 陈情二【自叙附】
卷六百三 请致仕一
巻六百四 请致仕二【谢表附】
卷六百五 太子公主上请【僧请附】
卷六百六 请朝觐
卷六百七 杂上请一
卷六百八 杂上请二
卷六百九 杂上请三
卷六百十 进文章一
卷六百十一 进文章二
卷六百十二 进祥瑞
卷六百十三 杂进奉
卷六百十四 邉防一
卷六百十五 邉防二
卷六百十六 邉防三【屯田仓牧附】
卷六百十七 刑法一
卷六百十八 刑法二
卷六百十九 刑法三
卷六百二十 谏畋猎逰宴
卷六百二十一 谏寺观佛像都邑
卷六百二十二 上封事
卷六百二十三 杂谏论一
卷六百二十四 杂諌论二
卷六百二十五 杂諌论三
卷六百二十六 遗表
卷六百二十七 牋
巻六百二十八 谢恩一
巻六百二十九 谢恩二
巻六百三十 谢恩三
巻六百三十一 谢恩四
巻六百三十二 谢恩五
巻六百三十三 谢恩六
巻六百三十四 谢恩七
巻六百三十五 贺上
巻六百三十六 贺中
巻六百三十七 贺下
巻六百三十八 荐举上
巻六百三十九 荐举下
巻六百四十 进贡上
巻六百四十一 进贡中
巻六百四十二 进贡下
卷六百四十三 杂奏状
卷六百四十四 陈请
卷六百四十五 檄文
卷六百四十六 檄二
巻六百四十七 露布一
巻六百四十八 露布二
巻六百四十九 弹文
巻六百五十 移文
巻六百五十一 谏诤
巻六百五十二 劝学
巻六百五十三 谢官
巻六百五十四 谢辟署
巻六百五十五 谢赐赉
巻六百五十六 谢文序并和诗
巻六百五十七 上文章启下
巻六百五十八 投知一
巻六百五十九 投知二
巻六百六十 投知三
巻六百六十一 投知四
巻六百六十二 投知五
巻六百六十三 投知六
巻六百六十四 投知七
巻六百六十五 杂启上
巻六百六十六 杂启下
巻六百六十七 太子【诸王附】
巻六百六十八 宰相中
巻六百六十九 宰相下
巻六百七十 省上
巻六百七十一 省下
巻六百七十二 节度下【刺史附】
巻六百七十三 幕职下
巻六百七十四 刑法部下
巻六百七十五 谏诤上
巻六百七十六 谏诤下
巻六百七十七 赠答上
巻六百七十八 赠荅中
巻六百七十九 赠答下
巻六百八十 文章中
巻六百八十一 文章下
巻六百八十二 边防上
巻六百八十三 边防中
巻六百八十四 边防下
巻六百八十五 劝谕上
巻六百八十六 劝谕下
巻六百八十七 宗亲下
巻六百八十八 交友下
巻六百八十九 荐举上【铨选附】
巻六百九十 举荐下
巻六百九十一 迁谴上
巻六百九十二 迁谴中
巻六百九十三 迁谴下
卷六百九十四 封建
巻六百九十五 直谏
卷六百九十六 选举
卷六百九十七 刑法
卷六百九十八 货殖下
卷六百九十九 文集一
巻七百 文集二
卷七百一 文集三
卷七百二 文集四
巻七百三 文集五
巻七百四 文集六
巻七百五 文集七
巻七百六 文集八
巻七百七 文集九
巻七百八 游宴一
巻七百九 游宴二
巻七百十 游宴三
巻七百十一 游宴四
巻七百十二 诗集一
巻七百十三 诗集二
巻七百十四 诗集三
巻七百十五 诗序一
巻七百十六 诗序二
巻七百十七 诗序三
巻七百十八 饯送一
巻七百十九 饯送二
巻七百二十 饯送三
巻七百二十一 饯送四
巻七百二十二 饯送五
巻七百二十三 饯送六
巻七百二十四 饯送七
巻七百二十五 饯送八
巻七百二十六 饯送九
巻七百二十七 饯送十
巻七百二十八 饯送十一
巻七百二十九 饯送十二
巻七百三十 饯送十三
巻七百三十一 饯送十四
巻七百三十二 饯送十五
巻七百三十三 饯送十六
卷七百三十四 赠
巻七百三十五 杂序一
巻七百三十六 杂序二
卷七百三十七 杂序三
巻七百三十八 杂序四
巻七百三十九 天
巻七百四十 隂阳
巻七百四十一 封建
巻七百四十二 文
巻七百四十三 武
巻七百四十四 贤臣
巻七百四十五 臣道
巻七百四十六 政理
巻七百四十七 释
巻七百四十八 编
巻七百四十九 刑赏
巻七百五十 医
巻七百五十一 兴亡上
巻七百五十二 兴亡中
巻七百五十三 兴亡下
巻七百五十四 史论一
巻七百五十五 史论二
巻七百五十六 史论三
巻七百五十七 史论四
巻七百五十八 杂论上
巻七百五十九 杂论中
巻七百六十 杂论下
巻七百六十一 封禅
巻七百六十二 明堂
巻七百六十三 宗庙
巻七百六十四 祭祀
巻七百六十五 选举
卷七百六十六 冠冕
巻七百六十七 防服
巻七百六十八 刑法
巻七百六十九 货食
巻七百七十 杂议
卷七百七十一 连珠
巻七百七十二 帝徳上
卷七百七十三 帝徳中
巻七百七十四 帝徳下
巻七百七十五 颂徳上
巻七百七十六 颂徳下
巻七百七十七 宫阙上
巻七百七十八 宫阙下 城邑附
巻七百七十九 杂颂
巻七百八十 帝徳
巻七百八十一 佛像上
卷七百八十二 佛像中【道像附】
卷七百八十三 佛像下
卷七百八十四 图
巻七百八十五 纪徳
卷七百八十六 防庙下
卷七百八十七 山川
巻七百八十八 楼观【关防桥梁附】
卷七百八十九 噐用
卷七百九十 杂铭
巻七百九十一 杂箴
巻七百九十二 传
巻七百九十三 传
巻七百九十四 传
巻七百九十五 传
巻七百九十六 传
卷七百九十七 宫殿
卷七百九十八 防壁记二
卷七百九十九 防壁记三
卷八百 防壁记四
巻八百一 防壁记五
巻八百二 防壁记六
巻八百三 壁记七
巻八百四 壁记八
巻八百五 壁记九
巻八百六 防壁十
巻八百七 公署上
巻八百八 公署下
巻八百九 舘驿【馆驿使附】
巻八百十 楼下
巻八百十一 城
巻八百十二 城门
巻八百十三 河渠
巻八百十四 祠庙上
巻八百十五 祠庙下
巻八百十六 学校【讲论附】
巻八百十七 释氏
巻八百十八 释氏二
巻八百十九 释氏三
巻八百二十 释氏四
巻八百二十一 释氏五
巻八百二十二 观
巻八百二十三 宴游一
巻八百二十四 宴逰二
巻八百二十五 宴游三
巻八百二十六 宴游四
巻八百二十七 宴游五
巻八百二十八 宴游六
卷八百二十九 宴游七
卷八百三十 纪事上
巻八百三十一 纪事下
巻八百三十二 刻候
巻八百三十三 灾祥
巻八百三十四 杂记
巻八百三十五 諡册文
卷八百三十六 哀册文下
卷八百三十七 后妃哀册文上
卷八百三十八 后妃哀册文下
巻八百三十九 太子哀册文
卷八百四十 諡议上
巻八百四十一 谥议下
巻八百四十二 诔一
巻八百四十三 诔二
巻八百四十四 封禅
巻八百四十五 儒一
巻八百四十六 儒二
卷八百四十七 儒三
巻八百四十八 道一
巻八百四十九 道二
巻八百五十 释一
巻八百五十一 释二
巻八百五十二 释三
巻八百五十三 释四
巻八百五十四 释五
巻八百五十五 释六
巻八百五十六 释七
巻八百五十七 释八
巻八百五十八 释九
巻八百五十九 释十
巻八百六十 释十一
巻八百六十一 释十二
巻八百六十二 释十三
巻八百六十三 释十四
巻八百六十四 释十五
巻八百六十五 释十六
巻八百六十六 释十七
卷八百六十七 释十八
卷八百六十八 释十九
巻八百六十九 徳政一
卷八百七十 徳政二
巻八百七十一 纪功一
巻八百七十二 纪功二
巻八百七十三 隐居
巻八百七十四 遗爱
卷八百七十五 台
巻八百七十六 陵庙
巻八百七十七 祠堂
巻八百七十八 祠庙一
巻八百七十九 祠庙二
卷八百八十 家庙一
巻八百八十一 家庙二
巻八百八十二 家庙三
巻八百八十三 将相一
巻八百八十四 将相二
巻八百八十五 将相三
巻八百八十六 将相四
巻八百八十七 将相五
巻八百八十八 将相六
巻八百八十九 将相七【赠官】
卷八百九十 王爵一
巻八百九十一 王爵二
巻八百九十二 王爵三
巻八百九十三 职官一
巻八百九十四 职官二【北省二翰林附】
巻八百九十五 职官三【南省】
巻八百九十六 职官四【南省二】
巻八百九十七 职官五
巻八百九十八 职官六
巻八百九十九 职官七
卷九百 职官八【东宫官一】
巻九百一 軄官九【东宫官二】
巻九百二 軄官十【东宫官三】
卷九百三 軄官十一【王府官】
卷九百四 軄官十二【诸将军一】
卷九百五 軄官十三【诸将军二】
卷九百六 职官十四【诸将军三】
卷九百七 軄官十五【诸将军四】
巻九百八 軄官十六【诸将军五】
卷九百九 軄官十七【诸将军六】
卷九百十 軄官十八【诸将军七将校附】
卷九百十一 职官十九【都督一】
卷九百十二 职官二十【都督二】
卷九百十三 职官二十一【都督三】
卷九百十四 职官二十二【节度一】
卷九百十五 职官二十三【节度二】
卷九百十六 职官二十四【节度三】
卷九百十七 职官二十五【节察团防使副】
卷九百十八 职官二十六【留守少尹附】
卷九百十九 职官二十七【刺史一】
卷九百二十 职官二十八【刺史二】
巻九百二十一 职官二十九
巻九百二十二 职官三十【刺史四】
巻九百二十三 职官三十一【刺史五】
卷九百二十四 职官三十二【刺史六】
卷九百二十五 职官三十三【长史一】
巻九百二十六 职官三十四
卷九百二十七 职官三十五【别驾判官附】
巻九百二十八 职官三十六【州官】
巻九百二十九 职官三十七【县令一】
巻九百三十 职官三十八【县令二丞尉附】
卷九百三十一 宦官上
巻九百三十二 宦官下
卷九百三十三 妇人上
巻九百三十四 妇人下
巻九百三十五 皇亲
巻九百三十六 宰相一
巻九百三十七 宰相二
巻九百三十八 宰相三
巻九百三十九 职官一
巻九百四十 职官二
巻九百四十一 职官三
卷九百四十二 职官四
卷九百四十三 职官五
卷九百四十四 职官六
巻九百四十五 职官七
巻九百四十六 职官八【京官附】
卷九百四十七 职官九
巻九百四十八 职官十
卷九百四十九 职官十一
巻九百五十 职官十二
巻九百五十一 职官十三
巻九百五十二 职官十四
巻九百五十三 职官十五
巻九百五十四 职官十六
巻九百五十五 职官十七
巻九百五十六 职官十八
巻九百五十七 职官十九
巻九百五十八 职官二十
巻九百五十九 职官二十一
巻九百六十 职官二十二
巻九百六十一 杂一
巻九百六十二 杂二
巻九百六十三 妇人一
巻九百六十四 妇人二
巻九百六十五 妇人三
巻九百六十六 妇人四
巻九百六十七 妇人五
巻九百六十八 妇人六
巻九百六十九 妇人七
巻九百七十 墓表
巻九百七十一 行状一
巻九百七十二 行状二
巻九百七十三 行状三
巻九百七十四 行状四
巻九百七十五 行状五
巻九百七十六 行状六
巻九百七十七 行状七
卷九百七十八 交旧一
巻九百七十九 交旧二
巻九百八十 交旧三
卷九百八十一 交旧四
巻九百八十二 交旧五
巻九百八十三 交旧六
巻九百八十四 交旧七
巻九百八十五 交旧八
巻九百八十六 交旧九
巻九百八十七 交旧十
巻九百八十八 交旧十一
巻九百八十九 交旧十二
巻九百九十 交旧十三
巻九百九十一 亲族一
巻九百九十二 亲族二
巻九百九十三 亲族三
巻九百九十四 亲族四
巻九百九十五 神祠一【祭禜祃】
巻九百九十六 神祠二【祈祷】
巻九百九十七 神祠三【报赛】
巻九百九十八 祭古圣贤
巻九百九十九 哀吊上
卷一千 哀吊下

图书推荐